Dictionaries | References

अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच

गूळ उजेडांत खाल्ला काय किंवा अंधारांत खाल्ला काय, तो गोडच लागणार. अंधाराचा परिणाम कांहीं गुळाच्या गोडीवर प्रतिकूल होत नाहीं. चांगली गोष्ट कोणत्याहि परिस्थितींत केली तरी तिचा परिणाम चांगलाच होतो.

Related Words

आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   तो   गूळ घातले तसे गोड   नामदार तो नम्र फार   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   अंधारांत चोरास बळ   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP