Dictionaries | References

अकृत्रिमता ती सत्याची माता

सत्य हें खाभाविक आहे
त्यामध्यें कृत्रिमपणा नसतो. जी गोष्ट स्वरी असते ती सांगावयाची झाली ह्मणजे जशी असेल तशी सांगितली म्हणजे झालें, तिच्याकरितां कंहीं जुळवाजुळव करावी लागत नाहीं.

Related Words

माता   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   आवडता-ती-तें   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   अयोग्य - अयोग्यतेनें प्रतिष्ठा मिळविती ती अपराधाविना जाती   जी बाळंत झाली, ती पोंसूक भियेना   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   ती गेली पण ते गेले नाहींत   जीस बहु वर्षे कष्‍ट, ती पत तत्‍क्षणीं नष्‍ट   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   ती गुण   मिनत-ती   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   लंगडा (-डी-डें) तो (-ती-तें) लंगडा (-डी-डें) पण गांवखरीं (-दरीला-धारिनें-गांवाशेजारीं) चरत नाहीं   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   आदिमाया-शक्ती-माता   चोरक्रांत-ती   सांगत ती चाकरी, दीत तॉ मुशारॉ   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   केकत or ती   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   तिवेत-ती   दुडता or ती   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   अशाश्वत-ती   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   विणें-विणारणीच्या वेदना विणारीण जाणे-विते ती जाणते   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   संजायत or ती   गरत-ती   मागुता-ती   ऐरावत-ती   मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   कोणी नुकसान केली ती तत्‍क्षणी विसरावी   यति or ती   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP