Dictionaries | References

अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो


एखादा मनुष्य जाणूनबुजून संकट ओढवून घेतो तेव्हां त्याच्या गळ्यास फास लागल्यावांचून रहात नाहीं. अडचणीच्या कामांत हात घातल्यास तोषीस लागल्यावांचून रहात नाहीं.

Related Words

अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   गळा गोवणें   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   गळा पडणें-फुटणें-बसणें   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   केसानें गळा कापणें   आपला-ली-लें, आपलासा म्हणणें-समजणें   आपला माणूस   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आपला पदर मोडून गुजराण करणें   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   धांवणार पडतो, पोहणार बुडतो, आणि शहाणा वकतो   पोपट जों जों अधिक बोलतो तों तों पिंजर्‍यांत पडतो   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   (सार्‍या) मुलखाचा-मुलखांतला-मुलखावे-गळा-(निराळा)   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   चौपदरी गळा काढणें   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो चढेल, तो पडेल   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   जळतें घर भाड्‌याने कोण घेतो   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP