Dictionaries | References

अति दुर्लघ्य पर्वत


आपल्या घराचा उंबरठा. कारण हा ओलांडून जाणें फार कठीण असतें. एकदां घराच्या बाहेर पडलें कीं, सर्व आधार सुटल्यासारखें वाटतें. घराचा मोह सुटत नाहीं.

Related Words

अति   पर्वत   सप्त कुलाचल-पर्वत   अति तेथें माती   अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा   पापाचे पर्वत   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   अति पतिव्रता, मुसळ देवता   अति दुर्लघ्य पर्वत   महमद पर्वत न्याय   अति सौदर्य तेथें बहुधा अज्ञान   अति परिचय खोटा मान राहात नाहीं   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   भयर पर्वत, भितर खर्वत   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   अति प्रीति जेथें चालते तेथें अति अदावत वाढते   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अति खाणें मसणांत जाणें   राईचा (होतो) पर्वत, रंकाचा (होतो) राव   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   पर्वत (काण्व)   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   नारद-पर्वत   यशाचे पर्वत झाले   अति सुंदरपणा कांचेपरी जाणा   अति पवित्रता - पतिव्रता मुसळ देवता   जेथें अति प्रीति चालती, तेथे फार दोष असती   अति बायका त्याचे घराचा नाश   अति सुंदर जन्मा येती तिजवर उड्या पडती   अति झालें म्हणजे सदभिरुचीची प्रतिक्रिया होऊन सर्व स्थिरस्थावर होतें   अति झालें आणि हसूं आलें   दैवाची गति, विलक्षण अति   अति शोक धरी तें मूर्खत्व शोक न करी तें निर्दयत्व   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   अति उदार तो सदा नादार   अल्प ज्ञानें अति हानि   अति राग (गा) भीक माग (गा) त्याहून राग (गा) देशत्याग (गा)   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अति तेथें माती सरल्या दिव्यांतील वाती   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   अति दुर्लघ्य पर्वत   सप्त कुलाचल-पर्वत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP