Dictionaries | References

अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें


पाणी खळखळ करीत असलें म्हणजे तें फार खोल नाहीं, उथळ आहे हें सहज कळतें व त्यापासून भीति बाळगण्याचें कारण नसतें
पण तें संथ असून त्याचा तळ दिसत नसेल तर तें किती खोल आहे याचा अंदाज करतां येत नाहीं व त्यामुळें अशा पाण्यांत प्रवेश करणें फार धोक्याचें असतें. त्याप्रमाणें एखादा मनुष्य बोलका असला म्हणजे तो आपल्या मनांतील सर्व विचार बोलून टाकतो, मनांत कांहीं ठेवीत नाहीं. त्यामुळें त्याच्या उद्देशाबद्दल शंका वाटत नाहीं. पण तोच जर अबोलका, खोल मनाचा, गंभीर चेहर्‍याचा असेल तर त्याच्या मनांत काय आहे याचा थांगपत्ता लागत नाहीं. तेव्हां अशा मनुष्याबद्दल स्वाभाविकच मन साशंक असतें. तु ० -Still water runs deep.

Related Words

अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी मुरणें   पालथ्या घागरीवर पाणी   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   याचक-याचक नेहमीं संतुष्ट असतो   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   डोळ्याला पाणी येणें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   डोळ्यांना पाणी आणणें   आडवें पाणी   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   वाघ आणि मोर यांचें सख्य असतें   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   उधानाचें पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   हें माझें तें माझें आणि काबाड ओझें   डोळ्यांत पाणी येणें   एक भय दोन जागा असतें   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   माझ्या बा (पा) च्यानें हें होणार नाहीं   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हातावर पाणी पडणें   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   भांगाचें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तांबडें पाणी   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   अभिमानाचें घर खालीं असतें   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP