Dictionaries | References

अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी


जरी एखाद्यानें वरुन अपराधाची क्षमा केली तरी त्याच्या मनांतलें किल्मिष कांहीं अजीबात दूर होत नाहीं.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   नांव न घेणें   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   टका करी कामकाज   सब छोडे मेरा रब न छोडे   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   तरी   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अघाडीचा गेला वेळ पिच्छाडी तरी सांभाळ   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   अडवून कोणीं धरलें तरी काम न राहें त्याच्यामुळें   अधेल्यावर काठी कोणीहि घालावी - अधेल्यावर धोंडा (धोपटा) कोणी तरी टाकील   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   असतां सर्व गुणसंपन्न एक तरी राहतो दुर्गुण   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   आपण तरी मरद, बाइलेक रांड करीद   आपले ताक जाल्ले तरी दुसर्‍या माड्या मुळांतु (बागलांतु) पीवु नयें   आय जायका, खाय जाय   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   उकिरडा घोळी तरी तो फुंकून पाणी पितो   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उष्टें खायचें वाटीभर तूप तरी हवें   एक दिस मेल्यार कोणी तरी रडतलो, सदा मेल्यावर कोण रडतां?   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   एकानें गाय मारली तरी दुसर्‍याने वासरूं मारूं नये   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   कडू कारले तुपांत तळले व साखरेत घोळले तरी कडू ते कडूच   कुत्रें काशीला गेले तरी विष्‍टा खाणार   कुत्र्याक पालखेंत बैसलों तरी हाडुक देखून कुत्रे उडी मारतां   कुत्र्याचें शेंपूट कितीहि दिवस नळकांड्यांत घातलें तरी अखेरीस वांकडे ते वांकडे   कुत्र्याचे शेंपूट नळींत घातले तरी वांकडे   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   कुत्रा झाला तरी तो आपल्‍या गल्‍लीतला सिंहच असतो   कधीं तरी   करंगळी कितीहि फुगली तरी मनगटाची बरोबर करीत नाही   करवताची धार पुढें सरली तरी कापते, मागे सरली तरी कापते   कुलीन मनीं वाहे थोरी, अकुलीन अंतरीं खेद करी   क्षमा   कसे झाले तरी वाघाचें पिलूं   कसेंहि तरी वाघाचें कातडें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP