Dictionaries | References

असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे

दैव अनुकूल असलें म्हणजे पाण्यात बुडवून सुद्धां माणूस मरत नाही. म्हणजे आपत्ति आली तर तींतूनहि यशस्वीपणें पार पडतो
त्याचे नुकसान करावयाचे म्हटले तरी होत नाही.

Related Words

असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   न हिन्दुर्न यवनः।   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   रोज मरे त्याला कोण रडे   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   मन पादशाही पण दैव गांडू   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   दैव ओढवणें   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   झड वारें येतां असतांना माडा मुळांत रांवचें न्हंय   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   कुपणि-न   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP