Dictionaries | References

असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी

औषध जरी घ्यावयास कडू लागले तरी परिणामीं ते हितकर असते म्हणून सहन केले पाहिजे.

Related Words

असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   बहु   कडु   जरी   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   परवशता शतगुणें करी जाच   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   टका करी कामकाज   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   पुस आणि करी हुस्स   तृणतुल्‍य पुरुष जरी, सधन स्‍त्रीच्या बरोबरी   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   राजा लुटी जरी प्रजाजनाला   आपले गुण पाघळणें   कडव्या झाडास बहु वाढ (बाज)   मात्रा चालूं न देणें   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   बहु वचनांचा पाल्हाळ, भंग होतो तात्काळ   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   आशा वेडी असते   काळाची करणी कडू असते   जेपाळची मात्रा, वैकुंठीची यात्रा   पोटु दुकिल्लो कडु खातलो, चिकला आपळेलो धुवून घेतलो   संकल्प-संकल्प आणि सिद्धि यांच्यामध्यें परमेराची इच्छा ठभी असते   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   करी   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   दाम करी काम   अरिष्ट - अरिष्ट आलियावरी तत्क्षणीं प्रगट करी   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   आधल्या घरचे मधल्या घरी, आणि भिंतीवरून कारभार करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   उंची पोषाख करी, बायका मुलें उपाशी मारी   उघड शत्रु सावध करी, पण गोडबोल्या मित्र घात करी   उद्योग हीच किमया बरी, धातुमात्राचें सोनें करी   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   कोणतीहि चोरी करी, तरी पाप बसे शिरीं   गांव करी ते राव न करी   गुंतला मनुष्‍य कुंथून काय (काम) करी   गुप्त मन, उ तम वाचा धरी, तो सुखें देशपलाटन करी   चांगलीं कृत्‍यें करी, होतीं यज्ञापरी   चांगले करी, अशी सोय धरी   चित्त नाहीं थारीं, बावन तीर्थे करी   चोरी मोरी, देव बरें करी   जिवंत असतां उपकार करी, आठवती गत झाल्‍यावरी   जोंवरी देखलें नाही पचानना । तोंवरी जंबुक करी गर्जना ।   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   दोहोंतर्फे जो विचार न करी, तो एकाचें वाईट करी   परवशता शतगुणें करी जाच   बिजवर-बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   रजस्वला-रजस्वला करी वेलासी आघात। अंतर तों हित दुरी बरें॥   राजा करी तैसे दाम। चाम तेही चालती॥   राजा राज्य करी (कमावी) आणि दुबळा झोंप गमावी   रेडा रुसला तेल्यावरी, तेथें कोण निवाडा करी   विवेकाचा जाळ, करी विराटाचा बाळ   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   अज्ञानाचा त्याग करी, तीच ज्ञानाची पायरी   अति शोक धरी तें मूर्खत्व शोक न करी तें निर्दयत्व   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   असुनी द्रव्य आपले घरी, गाढवापरी भोग करी   आग्या वेताळाचे रूप धरी, आणि आरडा ओरड करी   आत्मा परीक्षा करी, ती औषधापरी   आदर न करी त्याच्या करिंचे भोजन कशाला   आधी करते (करी) सून सून, मग करते फुनफुन (फुणफुण)   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आपण करी चाळा, बोल ठेवी कपाळा   आपलें अनहित करून, दुसर्‍याचें प्रसन्न न करी मन   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आर्जवी करी आर्जव, नाही यजमानास्तव   आला भागासी तो काय करी वेवसाव   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   ईश्र्वर कृपा ज्यावरी, त्याचें शत्रु काय करी   उठवणकर-करी-करू   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योग करी श्रमानें, त्यास सर्व मिळे क्रमानें   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उन्हाळा आछादन करी, पावसाळा प्रगट करी   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   एक अपराध करी, दुसर्‍यावर रागें भरी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   एके वेळी वाईट बरी, मनुष्य परीक्षा न करी   कपाळ फुटकें, करी लटकें   कर ना करी   करी (करे) चोरी, और शिरजोरी   करी ज्ञानाचा अभ्‍यास, होय सुखोपभोग त्‍यास   करी भूमी उत्‍पन्न, तेणें राजा रंकाचे पोषण   करी मला, होई तुला   करी हिताचें शिक्षण, खरें मित्रत्‍व लक्षण   काम करते मनुष्‍यावरी, जबरदस्‍ती न करी   कारभार योग्‍य करी, निंदेचा संतोष धरी   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   कुलीन मनीं वाहे थोरी, अकुलीन अंतरीं खेद करी   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   केला हात करी मात, यातायात विसाव्याची बात   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥   खटपट करी तोच पोट भरी   खरा धंदा करी, चाले वारशापरी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   गळां नाहीं सरी, सुखीं निद्रा करी   घर जळल्‍यावरी, पाण्याचा शोध करी   घोवास नाहीं घोवकी, बायको करी शिनळकी   चतुराईनें दान करी, त्‍याची उदारता खरी   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   चांगले करी त्‍याला कोण बोल   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   चारी सुना गरवार करी   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   छोटीशी आगकाडी, पण जगाची रांगोळी करी   जांवयाचा पाहुणचार, फार करी बेजार   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   जात वंजार्‍याची बरी, कधी चोरी न करी   जित्‍या न मिळें अन्न। मेल्‍यावरी पिंडदान।। जित्‍या पितरां न मिळे अन्न, मेल्‍या करी पिंडदान   जिव्हा अनर्थ करी   जिव्हा आणि लेखणी मनाचें विवरण करी   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   जुवाबाजी रुपणीची पुळण, तेव्हांच गर्क करी मन   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   जेथें गुण्यागोविंदाचे काम, तेथें वस्‍ती करी प्रेम   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो करी सदा धंदा, त्‍याचा लाभ असे बंदा   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जोंवरी देखिलें नाहीं पंचानना। तोंवरी जंबूक करी गर्जना (वल्‍गना) ।।   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   अज्ञानाचा त्याग करी, तीच ज्ञानाची पायरी   अति शोक धरी तें मूर्खत्व शोक न करी तें निर्दयत्व   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अरिष्ट - अरिष्ट आलियावरी तत्क्षणीं प्रगट करी   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   असुनी द्रव्य आपले घरी, गाढवापरी भोग करी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   आग्या वेताळाचे रूप धरी, आणि आरडा ओरड करी   आत्मा परीक्षा करी, ती औषधापरी   आदर न करी त्याच्या करिंचे भोजन कशाला   आधल्या घरचे मधल्या घरी, आणि भिंतीवरून कारभार करी   आधी करते (करी) सून सून, मग करते फुनफुन (फुणफुण)   आपण करी चाळा, बोल ठेवी कपाळा   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आपलें अनहित करून, दुसर्‍याचें प्रसन्न न करी मन   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आर्जवी करी आर्जव, नाही यजमानास्तव   आला भागासी तो काय करी वेवसाव   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   ईश्र्वर कृपा ज्यावरी, त्याचें शत्रु काय करी   उघड शत्रु सावध करी, पण गोडबोल्या मित्र घात करी   उंची पोषाख करी, बायका मुलें उपाशी मारी   उठवणकर-करी-करू   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योग करी श्रमानें, त्यास सर्व मिळे क्रमानें   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उद्योग हीच किमया बरी, धातुमात्राचें सोनें करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उन्हाळा आछादन करी, पावसाळा प्रगट करी   उपजत गुण   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   एक अपराध करी, दुसर्‍यावर रागें भरी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   एके वेळी वाईट बरी, मनुष्य परीक्षा न करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.