Dictionaries | References

आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते


पक्षी आकाशात वर उडत असतात तेव्हां आकाशच जर ठेंगणें झाले तर पक्षीहि आपणाला सहज हातानें धरतां येतील. परंतु पहिली गोष्ट अशक्य असल्यानें दुसरीहि गोष्ट शक्य नाही. यावरून एक गोष्ट अशक्य असली म्हणजे तीवर अवलंबून असणार्‍या सर्व गोष्टी अशक्यच असतात.

Related Words

खाली   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   अडीच बोटांवर आकाश उरलें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   कोतवाल पक्षी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   नारळ हातीं देणें   गरिबी येते, लाज जाते   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   खाली   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   सूत्रें हातीं घेणें   हटाचे हातीं देणें   हयातीचा दम असला तर   हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP