Dictionaries | References

आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?

(गो.) आजोबांनी लावलेला वृक्ष, म्हणून त्याला गळफांस का लावून घ्यायचा? तु०- सोन्याची सुरी म्हणून उरी का घालून घ्यावयाची आहे?

Related Words

आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   वे   पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना   दान मेळळले गायिचे दांत चोवप आस्स वे?   पाया दुकी जाल्यारि कागद बरंवचाक जाइना वे?   बागल-बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   दोळ्यांत रगत नातिल्याक सुख दुःख सांगावें वे?   फळं पिकल्यारि तोंडांतुं पडताति वे?   चेल्‍डुं(र्डुं) हाल्‍डी(र्डी) रि घालुनु गांवभरि सोच्चें   फाटीरि देवु बसला म्हणु गाढवाक गर्व   हस्तीक घांट मंधुका वे !   निदिल्लें मांजर उंद्राक धरिले वे?   कुंकडा पायाक गागर्‍यो बांधल्‍यारि कैरु केदरूप नास्‍तना रावद वे?   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   केळी गोड म्‍हणू साल्‍यो खावंच्यो वे?   कोळच्या सुतानें कापड जात वे?   रगडो-रगडो तिबंयिल्यारि भिजत वे?   आंबाड्यानें आमसाणि ऊर्नु येत्त वे?   मेणा आंगाचें चरडुं धगालागीं वतां म्हणु भिस डायता   बायलेक मारका जाल्यारि बशिलि माणायिं न पुरो वे?   वागा पील जाल्ले तरी पालो खाइद वे?   बोट चिंवल्यार पोट भरत वे?   वेसु घालुनु नाचना म्हळयारि जातवे?   गाडवाक वगाति केल्‍यारि घोडो जायिद वे?   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   अंकुश आस्स म्हणु हस्ति मोलायिली   कोंबड्याक विचार्नु मसांलो वाटताति वे?   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   पिंडू रचिसुयिल्लो देवु उंडि रचिसूयिना वे?   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   दोळे धांपल्यरि राति जाता वे   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   उंदराक बिळां घालुनु उंचारि मात्ति लेंपचि   भीमगदा म्हातार्‍ये कूर्टार वे?   दमडी सोदूक दुगाणी तेल वे   पापयां देवु म्हणून फातरानें मारचें वे?   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   तपलांतुलें व्हेल्‍यारि कपलांतुले व्हरद वे?   दोळे फुटले म्हणु हिशेब बुडलो?   दुडु दवरि बांधुनु घालुनु, तो वता सुटुनु घेवनु   म्हशी वांसराक झाडीच्यांतु लेकिलें वे !   फायीं-फायीं मोर्तोलो म्होणु आजी फोंडातु पडप आस्सवे? फाल्यां मरतलो म्हणु आज फोंडांत पडप आसे व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP