Dictionaries | References

आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें

‘आधी भात खाऊ मग जात विचारावी’ पहा. याचा निषेधात्मक अर्थहि आहे.

Related Words

आधीं   मग   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   आधीं पिठोबा मग विठोबा   पाणी छाटणें-कापणें   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   उचलून पाणी   पाणी मारणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   डोळ्यांस पाणी लावणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आधीं नासाडी आणि मग पंचांगाची घडी   अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   जीवा वारा पिणें   आधी केले, मग सांगितलें   अंगावर पिणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाणी जाळणें   जात कैकाड्याची, मिजास बादशहाची   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तळें राखील तो पाणी चाखील   आग पिणें   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   चोरीचे लक्षण जन्मभर जात नाहीं   आधीं संताप, मागून पश्र्चात्ताप   आधी खेळीमेळी, मग गदारोळी   आधी दिवाळी मग शिमगा   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   नवें पाणी   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP