Dictionaries | References

आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम


स्‍वतः होऊन जेवढे आपणांस करतां येईल तितकेच काम प्रत्‍यक्ष होण्याची खात्री बाळगावी व जो पैसा रोख जवळ असेल तेवढाच वेळेवर उपयोगी पडतो ही गोष्‍ट लक्षांत ठेवावी.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   उचललेले काम   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   दुसर्‍याचे वेडेपणें, आपण चातुर्य शिकणें   तो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   अंगठे दाम   पांचार तें पंचविसार   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   जें सकाळीं करतां येईल तें संध्याकाळपर्यंत लांबवूं नका   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   लहान-लहान तें छान, मोठें तें खोटें   आपण हांसतों लोकाला, शेंबुड आपल्या नाकाला   (जें)पिंडी तें ब्रह्मांडीं   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात (ता-तो) फळी   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   नाजूक काम   कानामागून आलें शिंगट, तें झालें तिखट   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   मनाचें तें पेणें, त्रिभुवन ठेंगणें   किरकोळ काम   अटींचें काम   आपना वही जो आपने काम आवे   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   ध्यानीं तें मनीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   अंगठे दाम   अटींचें काम   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   उण्या माणसा दुणें काम   उभें काम   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   करील त्‍याचें काम   काबाड कष्ट - काम   खालता-तीं-तें   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   जैसा दाम, वैसा काम   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   दामाशिवाय काम नाहीं   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   ब्रह्मदेवानें दिलेल्या गांठी   मरमर काम करणें   हाराभर काम आणि भाराभर दाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP