Dictionaries | References

आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें

स्वतःचे घर मनुष्याला इतके परिचित असते की ते दूर अंतरावरूनहि ओळखू येते. याप्रमाणें आपल्याला प्रिय असलेल्या वस्तूचा परिचय दृढ असतो व तो अंतराने कमी होत नाही. आपल्या घरची परिस्थिति मनुष्य कोठेहि असला तरी विसरत नाही.

Related Words

घर घेणें   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आपलें ते बापडें, दुसर्‍याचें तें कातडें (कारटें)   घर चालविणें   सांकड -घर सांकड, बाईल माकड   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   मुद्दलाचें घर व्याजांत जातें   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   घर विकत घेऊन राही, बांधण्यांत नफा नाहीं   आपना घर दूरसे सुझतां है   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   आप घर कीं बाप घर   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   आपलें घोडें पुढें ढकलणें   असेंच म्हणगे म्हातारे, घर घेतले मेल्यानें   राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत   घर पालथे घालणें   आपले घर भरणें   आपलें तें मापलें, दुसर्‍याचें तें दुपायलें   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   घर फुंकना, तमाशा देखना   निंदकाचें घर असावें शेजारीं   आषकका घर नाशक, रंडीका घर पूना, जिसकू न मिले उन्ने, मालेगांव धुलिवेकू जाना   दुसर्‍याच्या डोळ्यांतले कुसळ दिसतें, आपल्‍या डोळ्यांतले मुसळ दिसत नाहीं   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   आपलें दुःख विघ्नासमान, दुसर्‍याचें दुःख लग्नासमान   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   आपलें पान धरचें, आपणें जेवचें   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   आपलें वचन भंग करिती, तैसे लोक त्याशीं आचरती   गांडीत घर करून पादाक अळशीकचे न्हंय   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   शेत गेलें कटाळयानें, घर गेलें इटाळानें   जळत घर भाड्याने घेणें   घर डोक्यावर घेणे   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   रानशी घर कोशी बिर्‍हाड   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   ठकबाजीचें घर नही बसता   बिन भाडयाचें घर   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   रांधतें घर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP