Dictionaries | References

आपले गुण पाघळणें

स्वतःच एखादे दुष्कृत्य वगैरे करणें
आपल्या दुर्गुणांचे प्रदर्शन करणें
आपल्या मूर्खपणानें एखादे कार्य बिघडवून टाकणें.

Related Words

आपले गुण पाघळणें   आपले गुण पाघळणें   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   आपले द्या आणि पांचांत न्या   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   जो तो आपले हित पाहातो   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   पाघळणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   दांत आपले, ओठ आपले   आपले घर भरणें   आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   ती गुण   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   आपले गरजे, गाढव राजे   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   आपले आईला कोणीही डाकीण म्हणत नाहीं   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   आपले नाते, जग हांसे   लागता गुण   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाघळणें   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.