Dictionaries | References

आमचेच दांत व आमचेच ओठ

जेव्हां स्वकीयाचा अपराध स्वकीयानेच केला असल्यामुळे दुसर्‍यास दोष देता येत नाही अशी निरुपायाची स्थिति ही म्हण दाखविते.

Related Words

दांत पाडणें   दांत विचकणें   हत्तीच्या दांतासारखे दांत असणें   अंहमकसे पडी बात, काडो जुता तोडो दांत   दांत पाडल्यावर नागीण नाहीं, डोळे फोडल्यावर वाघीण नाहीं   ओठ पिळला तर दूध निघणें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   व॥   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   दांत पाडून हातावर देणें   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   आपलेच दांत, आणि आपलेच ओंठ   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   रडतें पोर व गळतें घर   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   दुधाचे दांत   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   तुझें तें माझें व माझें तें माझेच   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   रात्रभर दळी व पोत्यांत पीठ भरी   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP