Dictionaries | References

आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका

शिष्टाचारामुळे सर्व बाजूंनी अडवणूक. एखाद्यानें आपल्याकडे मोठेपणा घेऊन दुसर्‍यास उपदेश करावयाचा पण मदत मात्र करावयास खुबीने टाळावयाचे. लबाड कोल्ह्याची गोष्ट अशीच सांगतात. ‘अलतडच्या पितरांनू’ पहा.

Related Words

जें सकाळीं करतां येईल तें संध्याकाळपर्यंत लांबवूं नका   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   मृत्यूच्या बाधेला भिऊं नका आणि विद्यार्जन केल्याविण राहूं नका   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   आपलें नका कापून दुसर्‍यास अपशकून   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आपले घर भरणें   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   आपले गरजे, गाढव राजे   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आपले हातीं माखतो, दुसर्‍यास पुसायास सांगतो   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP