Dictionaries | References

आयली वाय, गेलि काय, ताजें गोडवें तुका काय?

आला वारा गेली काया, त्याचे गोडवे तुला कशाला हवे? बेपर्वाई दाखविण्यासाठी योजतात.

Related Words

फडफडणें-आभाळ कडकडतां न भ्याला, सूप फडफडतां भिईल काय?   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   धर्माची आई आणि काय देई   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   कसें करूं, काय करूं   केलें तुका, झालें माका   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   दलालास दिवाळें काय   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   शिजलेला भात जेवावयास काय?   वांझेला वेणा काय माहीत?   कुत्र्याचें जिणें, फजितीला काय उणें   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   राखण्यानें गुरें टाकलीं म्हणून धनी टाकील काय   पडलेल्या माणसाक काय पिडयाचे घाय   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   चहाडास काय मिळालें, टोपल्‍यात शेण मिळालें   नाक गेल्यावर काय, माझा चवरी गोंडा हाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   काय बा वेचें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   तुका म्हणे भोग सरे । गुणा येती अंगारे ॥   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP