Dictionaries | References

आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा

मृत्यु आला म्हणजे तो कशाची वाट पहात नाही. माणसाला आपल्या आपल्या म्हणणार्‍या माणसांना आणि वस्तूंना सोडून जावे लागते. त्याच्याबरोबर कोणीच येत नाही. अतःकाली कोणी कोणाच्या उपयोगी पडत नाही हा भावार्थ. तु०-जन हे सुखाचि। दिल्या घेतल्याचे। बा अंतकाळीचे। कोणी नाहीं-कोणी नाहीं ।। -रामदास

Related Words

नांव न घेणें   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   एका पेण्यान घर शिवप   दुभत्याचें घर   दिवस दारीं आला   दिवस दारीं बाहेर आला   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   सब छोडे मेरा रब न छोडे   अंधळा व्यभिचारी स्वतःचें घर मारी   आल्यागेल्याचें घर   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   बहुरत्ना वसुन्धरा, तिच्यांत वस्तूंचा पसारा   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   विंदाण-न   बुळीद-न   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP