Dictionaries | References

आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता


(गो.) आळशाला सांगितले की, आठळ्या भाज
तर तो म्हणतो हिरव्याच बर्‍या लागतात! आळशाला काम नको असते
तेव्हां तो असेल ते आवडून घेतो. ‘आलसी’ पहा.

Related Words

हंसुन गोड (साजरें) करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   कडु खावुनु गोड खांवका   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   धा, जाय तें खा   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   आवडत्याक मसण गोड   खा खा सुटणें   खा   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   व्हंड-व्हंडान खाल्यार ओखताक, दुबळयान खाल्यार पोटाक   खा करणें   हात गोड नाहीं, हाट गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   गूळ घातला तितका गोड   ओटी जड, पाहुणा गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   चड खाल्‍यार हागता, थोडे खाल्‍यार भागता   जीवु गोडु की गोड गोड   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   लागता जुगता   लागता गुण   वेळु येनाफुडे काळु फाटी लागता   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   तडाका-खा   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   तालुका-खा   आंबसुका-खा   करा सेवा, खा मेवा   नवशिका or खा   तारका or खा   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   आंबसुका-खा   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   ओटी जड, पाहुणा गोड   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   खोका-खा   गूळ घातला तितका गोड   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   दुभत्‍या गायीच्या लाथा गोड   साळोंका or खा   हात गोड नाहीं, हाट गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP