Dictionaries | References

उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड

मागे पहा. उंच पहा.

Related Words

उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   कसें करूं, काय करूं   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   माझी पोर, गुणाची थोर   स्वनिष्ठ-स्वनिष्ठ क्रिये पस्य परनिष्ट क्रिया थोर   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   पाहिला तर चोर नाहींतर बादशहाहून थोर   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   काय बा वेचें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP