Dictionaries | References

उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली

ज्यांस काही कायमचा आधार, आश्रय नाही अशी चार माणसे काही कामापुरेशी एकत्र झाली म्हणजे ते काम झाल्याबरोबर जशी पांगतात, किंवा ज्या मनुष्यास कायमचे घरदार नाही अशा मनुष्याची मुले रोजगाराच्या पाठीमागे लागून चार चारी दिशांना जातात त्याप्रमाणें. शाळूसोबती.

Related Words

उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली   उडत्या पांखराची पिसें (पराशेटे) मोजणारा   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   सूर्याचीं हरणें पिलें दाखविणें   कोंबडी मेली, पिलें दाणादाण   वृक्षामध्ये एक साया, वरकड सार्‍या आयाबाया   पश्चिम दिशेला जाणें   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   कासवाची पिलें, दृष्‍टीनेंच धाले   सर्पीण व्याली, पिलें पळतीं रानोमाळीं   नुसत्या दृष्टीनें, पिलें पिशिलीं कासवानें   उडत्या पांखराचें मेज करणारा   उडत्या पाखराचीं पिसें मोजणारा   कोंबडी मेली (गेली), पिलें दाणादाण   नीट बाल नार्‍या, तर बोडक्या झाल्या सार्‍या   वृक्षामध्यें एक साया आणि वरकड सार्‍या आया बाया   सुधा-सुधा बोलरे नार्‍या, बोडक्या झाल्या सार्‍या   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   अंधारांत मांजरी येती सार्‍या सारख्या दिसती   शुभ बोलरे नार्‍या, बोडक्या झाल्या सार्‍या   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   कच्च्या घडांतलें लिंबलोण व सार्‍या घरास सारवण   (सार्‍या) मुलखाचा-मुलखांतला-मुलखावे-गळा-(निराळा)   कामाची कसूं, सार्‍या गांवाची सासू   आईचा जीव बाईपाशी, बाईचा सार्‍या गांवापाशी   सार्‍या सोंगाची भलाई, पैशाचें सोंग साधत नाहीं   उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   सुफळ-सुफळ बोलरे नार्‍या ! रंडक्या झाल्या सार्‍या, मांडवाला आग लागली ! अरे असें बोलूं नये ! पिंडाइतका भात द्या म्हणजे मढया सारखा पडतो   नीट बाल नार्‍या, तर बोडक्या झाल्या सार्‍या   शुभ बोलरे नार्‍या, बोडक्या झाल्या सार्‍या   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP