Dictionaries | References

(उद्याचें) मरण आज आणणें

दूरची आपत्ति निकट आणणें
कालांतरानें गुदरणारा अनिष्ठ प्रसंग आतांच ओढून घेणें.

Related Words

(उद्याचें) मरण आज आणणें   दगडास पाझर (पान्हा) आणणें   काल मेला आणि आज पितर झाला   उघड्यावर आणणें   आज अमीर तर उद्या फकीर   भीर-भीरकाहूर आणणें   वाटेवर आणणें   दंड धरून - खेंचून आणणें   ठिकाणी आणणें-लावणें   तीर्थी केलें स्‍नान, चुकेल काय मरण   आज उलयलें फाल्या पोल झालें   रकाना-रकान्यास आणणें-येणें   हारसड-हारसडीस आणणें   वाढे-ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   मरण-खितपणीचें मरण   चौघाबरोबर मरण वर्‍हाडासमान   आज घोवा, फाल्या रांड   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   मूत-मूत आणणें   आज है सो कल नही   गठणास आणणें   आजचे मरण उद्यावर ढकलणें   आज मला, तर उद्या तुला   कुत्र्याचे मुर्वतीनें मरण   धारेवर आणणें-धरणें   गायी पाण्यावर आणणें   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   आज करणें ते उद्यावर न टाकणें   अंडींपिल्लीं - अंडींपिल्लीं उघडकीस आणणें - उबविणें   रंगरूपास आणणें   भीरकाहूर आणणें   मरण जाणणें-समजणें-कळणें कळूं लागणें   आपल्या गॅल्या मरण विघ्नसमान, आनी दुसर्‍या गॅलॅ मरण वाड्डीके समान   बोरीस बोरें आणणें   पासंगी आणणें   बोलणें नमुदांत आणणें   आहारी आणणें, आहाराखाली आणणें   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   डबेंत राहणें-येणें-असणें-आणणें   उच्छाद आणणें   चौकटीचें मरण   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   खाजवून अवधान आणणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   खर्‍याला (कधी) मरण नाहीं   देहीं देवपण दाखविणें-आणणें-येणें   निसुका निसुका (निसुक्या माणसाला) लाज नाहीं, कालचें बोलणें आज नाहीं   आननें (आणणें)   जीवन हें ईश्र्वरी देणें, मरण हे घेणें   अकालीं मरण   अंगीं आणणें   अमलांत आणणें   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   आज   उघड्यावर आणणें   उच्छाद आणणें   उजागरीस आणणें   उणा,उणे आणणें   उश्ण्यांक मरण ना   ओढून आणणें   ओढून चंद्रबळ आणणें   कुत्र्याचे मुर्वतीनें मरण   कस्तूरी आणणें   कसायाच्या घरी सण आणि शेळ्‍या मेंढ्यांचे मरण   कांग बाई अशी तशी, तर माझी आज एकादशी   खर्‍याला (कधी) मरण नाहीं   खाजवून अवधणा आणणें   खाजवून अवधान आणणें   खाजवून पान्हा आणणें   गठणास आणणें   गायी पाण्यावर आणणें   गोत्यांत आणणें   डबेंत राहणें-येणें-असणें-आणणें   तीर्थी केलें स्‍नान, चुकेल काय मरण   दगडास पाझर (पान्हा) आणणें   दाबांत आणणें   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   निसुका निसुका (निसुक्या माणसाला) लाज नाहीं, कालचें बोलणें आज नाहीं   पुडी आणणें   पाडाव करून आणणें   बसांत आणणें   भीरकाहूर आणणें   भीर-भीरकाहूर आणणें   मरण   मांजरा खेळ पुण उंद्रा मरण   वनवास-वनवास आणणें   वाटेवर आणणें   विशीं विद्या, तिशीं धन, चाळिशीं मरण   शुद्धि-शुद्धीवर आणणें   शिळया कढीला ऊत आणणें   हयास आणणें   हायास येणें-आणणें   हारसड-हारसडीस आणणें   हारसडीस आणणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP