Dictionaries | References

एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी

ज्याचेवर एखाद्या गोष्टीची जबाबदारी पडते तिचे महत्त्व त्याला कळते. दुसर्‍यास त्याची काही कल्पना येत नाही. ज्याचे दु:ख त्याला माहीत. ‘ज्याचे जळे त्याला कळे,’ पहा. -सवि २५२७.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   मळप-मळपाक माळो आशिलें तरी चडचें कोणीं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   माझ्याकडे तरी पाहा   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   पडला तरी वैराटगड   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   असतां पैशाची पूर्णता, नसे मित्रांची न्यूनता   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   जें न देखे रवि, तें देखे कवि   अगर्व्यासी भय नसे सगर्व्यासी शत्रु शिरीं बसे   जें पोटीं, तें होटीं   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   जें मनाचें समाधान, तेंच रत्‍नाचें निधान   जें झालेंची नाहीं, तयाची वार्ता पुससि काई।।   जें इच्छी परां, तें येई घरां   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   सकल-सकल जें चमके नच हेम तें |   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   किती तरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP