Dictionaries | References

एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें


एका कामांत दोन गोष्टे साधणें. एक पहा. ‘एका दगडानें दोन पक्षी पाडण्याचा सतत प्रयत्न करणें हे सहसा कोणालाही हितावह होत नाहीं’ -टिळक चरित्र चरित्र भाग
पा. १८२.

Related Words

एका अंगावर असणें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका पायावर तयार असणें   एका   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   (दोन) पाटया टाकणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   आटापिटा पाडणें   समजूत-समजूत पाडणें   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   वाट पाडणें   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   अंतर पाडणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   एखाद्या कामांत बोळ घालणें-पाजणें-पाडणें-देणें   पोटचें पाडणें   सांडणी-सांडणीस टाकणें-घालणें-पाडणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   पक्षी प्राणी   बोंब पाडणें   पासलें पाडणें   घालणें-पाडणें   चक्की पाडणें   विकत श्राद्धाचीम पिंडें पाडणें   एक भय दोन जागा असतें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   काडी मोडून दोन तुकडे   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   खुरचा पाडणें   एक घाव कीं दोन तुकडे   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   अगडींदगडीं जीव घालणें or पाडणें   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एखाद्याला उघडा पाडणें   नांगी पाडणें   पायंडा करणें-घालणें-पाडणें   पोटीं पाडणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   मस्तकावर अक्षता पाडणें   मागें पाडणें   लोथ-घ-लोथी-घ-घी पाडणें   विकत श्राद्धाचीम पिंडें पाडणें   सांडणी-सांडणीस टाकणें-घालणें-पाडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP