Dictionaries | References

एका पायावर तयार-सिद्ध असणें

अत्यंत उत्सुक असणें
सज्ज असणें
तयार असणें.

Related Words

एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   गांठीस असणें   एका पायावर तयार असणें   एका अंगावर असणें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   बगलेंत असणें   (डोक्यांत) बटाटे भरलेले असणें   दुमल्यावर असणें   दाव्यास दावें असणें   बाहेरवाटेची असणें   घराला पदर असणें   गज्‍जी असणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   संग्रह-संग्रही असणें राहणें   चुलीत मांजरें व्यालेली असणें   दांतांस दांत लावून असणें   पाळतीवर असणें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   भुकेचा कोंवळा असणें   काळिंग असणें   ध्यानीं मनीं असणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   शिरा तोरा असणें   एका   एका नावेत बसणें   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   खुंटासारखा उभा राहणें-असणें-खुंटणें   बेहडा-बेडा पार होणें-जाणें-असणें-करणें   जशी नदी असेल तसे नदीचें पात्र तयार होतें   सर्व सिद्ध आणि चुलीचें पोंतेंरें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   ये दगडा, पड पायावर   अनुभवशीर-सिद्ध   घरके जोगी जोगडा, बाहेरके जोगी सिद्ध   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शुक्क-शुक्क असणें-होणें   अंतडीकातडी एक असणें   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   एका लग्नाक बारा विघ्नें   रजातलबेंत-असणें-राहणें-वागणें   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   भद्रा-कपाळीं भद्रा असणें   बेचाळीसचा अंक असणें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP