Dictionaries | References

एका लग्नाक बारा विघ्नें

(गो.) एखादं महत्त्वाचे काम व्हावयाचें असले तर त्याला अनेक अडचणी असावयाच्याच.

Related Words

बारा बलुतीं   एका अंगावर असणें   बारा मुलगे   बारा राशी   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका पायावर तयार असणें   एका   बारा वाजणें   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   सरसकट बारा टक्के   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एका लग्नाक बारा विघ्नें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   बारा वाटा उधळिला जाणें-करणें   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   पोरा,बुद्धी बारा-तेरा   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   अडक्याची (सव्वा रुपयाची) भवानी, बारा (सोळा) रुपयांचा गोंधळ   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   आपणाच्या पायाक बारा पोंती, दुसर्‍यांच्या किती?   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   बारा बोडयाचा   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बारा बलुते   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   बारा भाई   बारा कोसावर नणंद वसे, तिच्या वासानें दहीं दूध नासे   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   बारा कोसांवर नणद वसे, तिच्या वासानें दहींदूध नामे   बारा वर्षै पुरलीं   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP