Dictionaries | References

एक जीव सदाशिव

(गो.) ज्या मनुष्याला बायको वगैरे परिवार नसेल त्याने निरुपाधिकपणें एखादे चांगले काम केले पण बोलणार्‍यास त्या कामाची पर्वा नसली किंवा त्या इसमाबद्दल हेवा असला म्हणजे असूयाबुद्धीने बोलणारा वरील म्हणीचा प्रयोग करतो. ज्यास उद्देशून प्रयोग करावयाचा तो स्वतः परिवाररहित असा एकटा असल्यामुळे स्मशानवासी सदाशिवाप्रमाणें तो स्वच्छंदाने वाटे के करू शकेल. अर्थात् परिवारादि उपाधि नसतां केलेल्या कामाचे महत्त्व नाही असा भावार्थ.

Related Words

जीव घेऊन पळणें   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   जीव खाली पडणें   एक तोंड करणें   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   जीव मुठींत धरणें   एक पंथ (और) दो काज   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक जीव सदाशिव   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   जीव अरडींदरडीं घालणें - पाडणें   जीव लावणें   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   जीव सुकणें   अर्धा जीव होणें   जीव तोडणें   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   मात्यारि मारल्यारि जीव फुटटना   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   भूत आणि भीति एक गांवची   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP