Dictionaries | References

"ओ" Words

   ओ कां ठो   ओ कां ठो करतां न येणें   ओ का ठो न करतां येणें   ओ चें ठो   ओं ना बों, शेणाचा पोह   ओ म्हणणें   ओ म्हणतां ठो येईना   ओं म्हणतां बों येईना   ओंइचणें   ओइरणें   ओइँरणें   ओइंरण   ओई   ओऊळ   ओंऊळ   ओक   ओके   ओकें   ओक्‌साबोक्‌शी   ओकट   ओकटें   ओकटा   ओकणें   ओकती   ओक्ती   ओकबोक   ओकरा   ओकळी   ओक्शाबोक्शीं   ओक्शाबोक्शीं or ओक्साबोक्सीं   ओकसाबोकशीं   ओक्साबोक्शी   ओका   ओंका   ओकाओक   ओकाओक or ओकाबोक   ओकाओक-बोक   ओकाद   ओकांबा   ओकाबोक   ओंकार   ओकारणें   ओकारवाणा   ओंकारेश्र्वर   ओंकारेश्वर   ओकारा   ओकारी   ओंकीर   ओखट   ओखटें   ओखट पांखरूं   ओखटवण   ओखटवणी   ओखटवर्ण   ओखटवाणा   ओखटवाणी   ओखटा   ओखटी वेळ   ओखटीवेळ   ओखड   ओखद   ओखदी   ओख्यंवचें   ओखरणें   ओखळणें   ओखाड   ओखाद   ओग   ओगटी   ओगडावण   ओगणे   ओंगण   ओगणवाणा-णी-णें   ओगर   ओगरणें   ओग्राण   ओगराळें   ओंगल   ओगळ   ओंगळ   ओगळणें   ओंगळसोंगळ   ओगळी   ओगा   ओगोत   ओघ   ओघरणें   ओघरथ   ओघळ   ओघळणे   ओघळणें   ओघळनिघळ   ओघळी   ओघवत्   ओघवत् II.   ओघवती   ओघवती II.   ओघाओघाखालीं   ओघाओघाचा   ओघांत पडणें   ओघाबरोबर जाणें-वहात जाणें   ओच ओळखणें   ओचका   ओचकारणें   ओच्छेद   ओंचणें   ओच्या नांवाने पूज्य   ओच्या नांवानें वषट्‌कार   ओच्या नांवाने शून्य काढतां येत नाही   ओंचा   ओची गांड (गांठ) फोडतां येत नाही   ओछेकी पीत, वालूकी भीत   ओछेसे खुदा काम न डाले   ओज   ओजगी   ओजणें   ओज्यें   ओज्यार अवखांदो   ओज्यार बिजें   ओजली   ओंजळ   ओजळचा गरबा   ओंजळीने पाणी पिणे   ओजविणें   ओजस्   ओजस्विन्   ओजस्वी   ओजार   ओजिष्ठ   ओझे   ओझें   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   ओझे उचल, तर म्हणे बाजीराव कोठें   ओझें नाहीं वानरीशीं, पोर बिलगतें उराशीं   ओझेकरी   ओझडणें   ओझडता   ओझर   ओझरणें   ओझरता   ओझेरी   ओझेल   ओझेली   ओंझळ   ओंझळ or ओंजळ   ओझा   ओझीक   ओझीरोखण   ओझील   ओझोन   ओट   ओंट   ओटंगण   ओटंब   ओंटभरण   ओंटभरणी   ओट्यांत रोट्या, काष्टांत तुराट्या   ओंटळा   ओंटवणी   ओटा   ओंटा   ओटारणें   ओटाळी   ओटी   ओंटी   ओंटी or ओटी   ओटी करणें   ओटी जड, पाहुणा गोड   ओटी पसरणें   ओटी भरणें   ओटी येणें   ओटींत घेणें   ओटींत घालणें-देणें   ओटींत-ओढ्यांत देणें   ओंटीभरण   ओटो   ओटोळा   ओठ   ओंठ   ओठ चावणें   ओठ चावून   ओंठ नि टणें   ओठ निपटणें   ओठ पिळल्यार दुध येत   ओठ पिळला तर दूध निघणें   ओठ फुटो (तुटो) किंवा खोकाळ (खोकाळी) फुटो   ओंठखणें   ओठंगण   ओठंगणें   ओठणें   ओठतुट्या   ओठंबा   ओठरणें   ओठवणें   ओठविणें   ओठा जाळ (काळ), पोटा काळ   ओठाचें बोलणें फिकें आणि देंठाचें बोलणें निकें   ओठाचा जार न वाळणें   ओठांत एक आणि पोटांत एक   ओठांतून कीं पोटांतून   ओठानें खाणें   ओठापर्यंत आले पण पोटांत गेले नाहीं   ओठापर्यंत आला, जिभेला भ्याला   ओठापर्यंत येणें   ओठाबाहेर काढणें   ओठाबाहेर गेलें तें पोटाबाहेर गेलें   ओठाबाहेर तें कोटाबाहेर   ओठारणें   ओठाला नाही पुरें, पोट झालें कावरें   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   ओठाळ   ओठाळें   ओठाळी   ओठावरचे जांभूळ तोंडात पडण्याची इच्छा   ओठावरचे दूध वाळणें   ओंठावळी   ओठाविणें   ओंठाविणें or ओंठविणें   ओठिंग   ओठिंगण   ओठिंगणें   ओठीं ओरड नाहीं, पोटीं धैर्य नाहीं   ओड   ओंड   ओडक   ओंडकें   ओडकर   ओंडकर   ओंडका   ओंडकी   ओडगस्त   ओडगस्ती   ओडघस्त   ओडघस्ती   ओंड-ढ   ओडण   ओडणें   ओंडण   ओडणां   ओडणी   ओडदोरा   ओडप   ओडंबर   ओडंबरी   ओडंबरीचे लेणें   ओडंबरीचें लेणें   ओडंबा   ओडर   ओडव   ओडवण   ओडवणें   ओंडवण   ओडवन   ओडवी   ओडसणें   ओडा   ओंडा   ओंडा-ढा   ओडाण   ओडाण इ०   ओडाणां   ओडातान   ओडी   ओढ   ओढें   ओंढ   ओढ काढणें   ओढ णे   ओढक   ओढकर   ओढकाठी   ओढगस्त   ओढगस्ती   ओढघस्त   ओढघस्ती   ओढण   ओढणें   ओंढण   ओंढणें   ओढणबाकी   ओढणशिलक   ओढणी   ओंढणी   ओढत   ओढता घेणें   ओढताधरणें   ओढदोरा   ओढून - ताणून   ओढून आणणें   ओढून आणलेले चंद्रबळ   ओढून काढणें   ओढून घेणें   ओढुन चंद्रबळ   ओढून चंद्रबळ   ओढून चंद्रबळ आणणें   ओढून टाकणें   ओढून धरणें   ओढून पाहाणें   ओढून बळकट करणें   ओढून बोलणें   ओढून येणें   ओढून विकणें   ओढूनताणून   ओढप   ओढपट्टी   ओढमाणकी   ओढमाणकी,ओढमाणक्या घेणें   ओढ्या   ओढ्याजगन्नाथ   ओढ्यांत ओढा वारणें   ओंढ्यालोंबी   ओढव   ओढवण   ओढवणे   ओढवणें   ओंढवणें   ओढविणें   ओढा   ओंढा   ओढा ओढणें   ओढाओढ or ढी   ओढाओढ-ढी   ओढाओढा   ओढाओढी   ओढाखोडा   ओढाण   ओंढाण   ओंढाणी   ओढाताण   ओढामाणक्या   ओढामाणकी   ओढाला गुराला, लोढणें गळ्याला   ओढाळ   ओढाळ गुरूं ओढाळ (ओशाळ) बायको   ओढाळकी   ओढाळगिरी   ओढाळा   ओढाळी   ओढावण   ओढावणे   ओढावणें   ओढावारा   ओढियाण   ओढिस्त   ओढी   ओढीं ओढ असणें   ओढीक   ओढींत ओढ   ओढीताड   ओढील   ओढीळ   ओणखुचें   ओणत   ओणथ   ओणव   ओणवणें   ओणवणें or ओणावणें   ओणवा   ओणवा,ओणव्यानें केलेली चोरी लपत नाहीं   ओणावणें   ओणोली   ओणोळी   ओत   ओतु   ओतू   ओत देणें   ओतकाम   ओतणें   ओतणी   ओत्तुनु गेलेलें दूद कृष्णार्पण   ओतना   ओतप्रोत   ओतल   ओतवणी   ओतवरा   ओतशाळा   ओत्सा   ओताऊ   ओताणा   ओताम   ओतारी   ओतींच   ओतींव   ओतींवथालीपीठ   ओथंबणें   ओथंबा   ओथरणें   ओथळा   ओथंवणे   ओथिळा   ओथिवळा   ओंद   ओदुण   ओंदण   ओदन   ओदर   ओंध   ओंधट   ओनण   ओनव   ओनवणें   ओनवा   ओनामा   ओनामासीधं   ओनावणें   ओप   ओपटणें   ओपणे   ओपणें   ओपणी   ओपतें   ओपून घेणें   ओपल   ओपला   ओपला येणें   ओपळी   ओपवणी   ओपविणें   ओपसर   ओपसरा   ओपसळई   ओपा   ओपार   ओपारेकरी   ओपारा   ओपाळी   ओपावणें   ओपास्ती   ओपीव   ओपींव   ओफट   ओफटणें   ओफरें   ओंफस होणें   ओफाडा   ओंब   ओबक   ओंबकळणें   ओंबकळा   ओबकाळा   ओंबकाळा   ओब्जाडणें   ओंबट   ओबड - धोबड   ओबडधोबड   ओबण   ओंबण   ओंबणें   ओंब्या   ओबरट   ओंबळणें   ओंबी   ओंबील   ओंभवती   ओभाणें   ओभावणें   ओम   ओम्   ओम जिंकणें   ओम् फस   ओम् फस होणें   ओम् भवति   ओम् भवति पक्ष   ओमंडोमं   ओमण   ओमणे   ओमणें   ओमेरा   ओमळणें   ओय   ओयरण   ओयरणें   ओयंरण   ओयरा   ओयराळें   ओयल   ओर   ओरक   ओर्क   ओर्क or ओर्ग   ओरकल   ओरखडणे   ओरखडणें   ओरखडणें or ओरखाडणें   ओरखडणें-खाडणें   ओरखडा   ओरखडा or ओरखाडा   ओरखडा-खाडा   ओरखाडणें   ओरग   ओरॅगउटंग   ओरंगणें   ओरंगळ   ओरॅगोटॅग   ओरट   ओरंट   ओरट or ड   ओरटघाण   ओरटाण   ओरड   ओरडघाण   ओरडणे   ओरडणें   ओरडेल   ओरडा   ओरडाओरड   ओरडी   ओरंडी   ओरढाण   ओरण   ओरणें   ओरप   ओरपणे   ओरपणें   ओरफडणें   ओरफडणें-बडणें-बाडणें   ओरफुल   ओरबडणें   ओरबडा   ओरबडा-बाडा   ओरबा   ओरंबा   ओरबाडणें   ओरबाडा   ओरय   ओरळी   ओरवा   ओरवा करणें   ओरष्टाण   ओरस   ओरसणें   ओरा   ओंरा   ओरा or ओंरा   ओरी   ओल   ओले   ओलें   ओलें अंग   ओल आहे कीं पोल आहे? ओल ना पोल   ओलें ओलेतें   ओले कुष्ठ   ओल कीं पोल (फोल)   ओले कोरडे पाहाणें   ओलें जळते आणि वाळलेंहि जळतें   ओले जाळणें   ओलें झाड जसे लाववावें तसें लवतें   ओल धरणें   ओलें मूळ भेदी खडकाचें अंग।   ओलंगर   ओलंगार   ओलेंचिलें (ओलें पालें-फोलें) शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   ओलट   ओलेटें   ओलटा   ओलेटा   ओलंडणें   ओलंडणी   ओलंडा   ओलेतें   ओंलतेर   ओलेता   ओलतीका पानी बुलंदी नही जाता   ओलपटणें   ओलपटा   ओलपाटा   ओलेंपाले   ओलेंपालें   ओल्या मडक्याचा कांठ लववावा तसा लवतो   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   ओल्या रांजणाचा कांठ वळवाल तसा वळतो   ओल्या शेणाक उजो लागल्यावरी   ओल्याबरोबर वाळलें पण जळतें   ओल्लें तय धरना, सुपलंय धरना   ओल्ले शेणा उज्जो लाघ्यावरी   ओल्ली   ओल्लो   ओलवट   ओलवण   ओलवणें   ओलवणी   ओलवत   ओलवन   ओलवा   ओलवाहु   ओलवाहू   ओलविणें   ओलसर   ओल्हांटणें   ओल्हांटा   ओल्हांडणे   ओल्हांडणें   ओल्हांडा   ओल्हावण   ओल्हावणें   ओला   ओला कचकचीत   ओलाइसप   ओलाचा   ओलाचिंब or ओलातिंब   ओलाचिंब-तिंब   ओलाडणें   ओलांडणे   ओलांडणें   ओलांडणी   ओलांडा   ओलाणें   ओलाणी   ओलादुकळ   ओलादुकाळ   ओलादेठ   ओलादंड   ओलानायटा   ओला-ली-लें दुकाळ   ओलावण   ओलावणें   ओलावणी   ओलावा   ओलाविणें   ओलास्त्रा   ओलिसेलें   ओली   ओली आग   ओली काडी   ओली कोरडी भाकर   ओली खरूज   ओली भांग   ओली भिक्षा   ओली ममता   ओली सुकी करणें   ओली सवाशीण   ओलीआग   ओलीकूस   ओलीकाडी   ओलीखरूज   ओलीपाती   ओलीबोली   ओलीभांग   ओलीला ओल मिळणें   ओलीस   ओळ   ओळक   ओळकंबणे   ओळकंबणें   ओळकुंबणें   ओळकंबणें-कुबणें   ओळकंबली पाटी   ओळकंबा   ओळकुंबा   ओळकंबा or ओळकुंबा   ओळकी   ओळख   ओळख करून देणे   ओळख ही सोन्याची खूण   ओळखण   ओळखणें   ओळखदेख   ओळखदेख-पाळख   ओळ्खपाळख   ओळखंबणें   ओळखंबा   ओळखभेट   ओळखी   ओळखीचा   ओळखीचा गडी, कधी ना सोडी   ओळखीचा चोर, जीवें मारी (न सोडी)   ओळग   ओळंग   ओळगणें   ओळंगणें   ओळगणा   ओळंगर   ओळगवट   ओळंगा   ओळगावणें   ओळघणें   ओळंघणें   ओळचा   ओळण   ओळणें   ओळत   ओळदांडी   ओळंबणे   ओळंबणें   ओळंबळणें   ओळंबा   ओळंबॉ   ओळंबो   ओळसा   ओळा   ओळांगर   ओळाण   ओळाणें   ओळिंबें   ओळी   ओळीचा   ओळींबा   ओळीस येणें   ओंव   ओंवड   ओवंडकरू   ओवंडेकरी   ओवंडा   ओवणे   ओवणें   ओंवण   ओंवणे   ओंवणें   ओवणें or ओंवणें   ओवणी   ओव्या   ओव्या गाणें   ओवर   ओवरें   ओवरजत्रा or ओवरयात्रा   ओवरजेवण   ओवरट   ओवरा   ओंवरा   ओवरी   ओंवळ   ओंवळणें   ओंवळदोडा   ओंवळ्याभोवळ्या   ओंवळ्याभोंवळ्या   ओवळा   ओंवळा   ओवळा or ओंवळा   ओंवळी   ओंवसणें   ओंवसा   ओव्हरकोट   ओव्हरसिअर   ओव्हा   ओवा   ओंवा   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   ओवांडकरी   ओवांडदार   ओवांडा   ओवांडाकरी   ओवाळणें   ओंवाळणें   ओवाळणी   ओंवाळणी   ओवाळणी काढणें   ओवाळून टाकणें   ओवाळलेला   ओवासणें   ओवी   ओवी   ओंवी   ओवो   ओशंग   ओशंगला घालणें or देणें   ओशट   ओशेट   ओशेटा   ओशत   ओशत or द   ओशद   ओशाळ   ओशाळगत   ओशाळणे   ओशाळणें   ओशाळा   ओशाळा आदितवाराला भितो   ओशाळी   ओशाळीक   ओशिंड   ओष्ठ   ओष्ठ आस्वादणें   ओष्ठय   ओष्ठामृत   ओषण   ओष्णेणें   ओष्णावणें   ओष्णावणें or ओष्णेणें   ओषध   ओषधी   ओषधोपाय   ओषिक   ओस   ओसग   ओसंग   ओसंग or गा   ओसग or गी   ओसंगळ   ओसंगा   ओसगी   ओसंगी असणें-पडणें-राहणें-निघणें   ओसंगी घालणें-देणें   ओसट   ओसंड   ओसंडें   ओसंड or डें   ओसडणें   ओसंडणें   ओसण   ओंसणें   ओसणणें   ओसणवणें   ओस्णेवणें   ओसणावणें   ओस्णावणें   ओसत   ओस्तें   ओसद   ओसपतणें   ओसपाटणें   ओसंबणें   ओसर   ओसरणे   ओसरणें   ओसरा   ओसरी   ओसळणें   ओसवणें   ओसवा   ओसा   ओसाड   ओसाड गांवीं एरंड बळी   ओसाड गांवीं गाढवी सुवासिनी   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   ओसांडणे   ओसांडणें   ओसाडा   ओसाडी   ओसाडींचा लांडगा   ओसार   ओसारा   ओसावणें   ओसीक   ओहकर   ओहट   ओहटें   ओहटणें   ओहटी   ओहड   ओहण   ओहणे   ओहदा   ओहम   ओहमा   ओहमाय   ओहर   ओहरजत्रा   ओहरजत्रा or ओहरयात्रा   ओहरणें   ओहरता   ओहरयात्रा   ओहरा   ओहळ   ओहळखोवळ   ओहळणें   ओहळी   ओहळीं खोबळीं शिरणें   ओहवां   ओहा   ओहार   ओहारजत्रा   ओहिरी   ओही   ओहो   ओहों   ओहो or ओहोहो   ओहोट   ओहोटण   ओहोटणें   ओहोटी   ओहोटीमागें भरती, भरतीमागे ओहोटी   ओहोड   ओहोडणें   ओहोण   ओहोणें   ओहोबाप   ओहोमाय   ओहोर   ओहोरा   ओहोळ   ओहोळ उडाला, कौल बुडाला   ओहोळकट   ओहोळणें   ओहोळणी   ओहोळाला खळगा जामीन   ओहोळी   ओहोहो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP