Dictionaries | References

कधीं तरी

१. केव्हां केव्हां
प्रसंगोपत्त
अधूनमधून
अंतराअंतरानें. ‘देशावर पाऊस कोकणासारखा पडत नाही, कधीबधी पडतो.’ २. विरळा
क्‍वचित्‌.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   कधीं काळीं   कधीं नाही कधीं   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   कधीं नाहीं धड, अवसे पुनवेला रड   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   बरें करीत असावें-करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   मळप-मळपाक माळो आशिलें तरी चडचें कोणीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   माझ्याकडे तरी पाहा   पडला तरी वैराटगड   कधीं न होतेला   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   कधीं नाहीं वग, डोळे उघडून बघ   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   रंगभूमी-रंगभूमीवर उभा तरी रहा म्हणजे बोलतां येईल   जेवण्याला आधीं आणि कामाला कधीं मधीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   किती तरी   हिरा उकिरडयांत पडला तरी चमकतांना राहात नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP