Dictionaries | References

कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो

(गो.) नशीबी असेल ते कोणालाहि फिरवितां येणार नाही.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   आपना वही जो आपने काम आवे   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   सुद्धां   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   जो   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   कवाध र न   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   विंदाण-न   बुळीद-न   सब छोडे मेरा रब न छोडे   आग लागते झोंपडा, जो निकलेसो सार   आपणा म्हणती जो शहाणा, तो पहिला मूर्ख जाणा   आपना वही जो आपने काम आवे   आपले मनाचा जो धनी, तोच धनी खरा जनीं   आळसानें जो घेरतो तो मढ्यासारखा दिसतो   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   काळ करित तें कोणाच्यान कर न जो   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   चवळा (चवळी) कहे मेरी लंबी फळी, जैसी खेळी चंपाकी कळी। जो मुझको छे महिने खाय, उसके फूल गंगाजी जाय।।   जे कां रंजले गांजले। त्‍यासी म्‍हणे जो आपुले।।   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   ज्याचा जो व्यापार तो त्यांनींच करावा   जो   जो अक्षरशत्रु, त्याला पुष्कळच शत्रु   जो अर्थ संपादिला तो श्वानवत्‌ रक्षण करावा   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो आईला आंचवला, त्‍याचा जन्म फुकट गेला   जो आभाळावर थुंके, तो आपल्‍याच तोंडावर थुंके   जो आहे बहू भोळा, त्‍यावर ठकाचा डोळा   जो इजार करील, तो भोंक ठेवील   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो उदकांत देंवना, तो व्हाण काडिना   जो उशीरानें उठे, त्‍याचें काम शेष सांठे   जो उसने मागतो, तो दुःखी होतो   जो करूं इच्छी लोकांचा घात, त्‍याचा शास्‍ता जगन्नाथ   जो करतो तो खाड्यांत पडतो   जो करी सदा धंदा, त्‍याचा लाभ असे बंदा   जो कळ सहन करतो, तो एक वेळ दुःखी होतो   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   जो खाई आंबा, तो सोशी ओळंबा   जो खायगा खाक, उसकी होयगी राख   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो गरजता है, सो बरसता नही   जो गुलाम घरीं, त्‍याला जगांत कोण विचारी   जो गुळानें मरतो, त्‍याला विष कशाला   जो गुळाने मरतो त्‍यास विष कशास?   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   जो चढेगा, सो गिरेगा   जो चढेल, तो पडेल   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   जो जन्माचा कबाडी, त्‍याचें दरिद्र कोण फेडी   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   जो जाय कुल्‍लु, ओ होजाय उल्‍लु   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   जो ठेंचा खातो, तो हुषार होतो   जो तळें राखेल, तो पाणी चाखेल   जो तांबोळी आपलीं पानें दररोज फेरतो, त्‍याची पाने सडत नाहीत, आणि जो आपले कपडे रोज धुतो, त्‍याचे कपडे मळकट दिसत नाहीत   जो तो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP