Dictionaries | References

करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद

शेतीभाती करूं नको व भलत्‍या फंदांत पडूं नको, नाहीतर घरोघरी आहे त्‍याप्रमाणे तमाशा होईल.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   न हिन्दुर्न यवनः।   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   पाऊल मागें न देणें   भवति न भवति   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   लांडें लुडबुडे आणि नाचे पुढें पुढें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   कवाध र न   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   रावा-जों जों रावा पढे, तों तों पिंजर्‍यांत पडे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP