Dictionaries | References

कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक


तंबाखू वगैरे खाण्याचे, किंवा विडा ओढण्याचे अशा प्रकारचे ज्‍याला व्यसन असते, त्‍याला त्‍याची तलफ भागविण्याकरितां केव्हांतरी दुसर्‍याजवळ मागण्याचा प्रसंग येतो व त्‍याबद्दल त्‍याला काही कमीपणाहि वाटत नाहीसा होतो. पाठभेद-मागतां नये भीक तर तंबाकू खायला शीक.

Related Words

कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   भीक शीताक कावळो हांगलो   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   खायला काळ वा भुईला भार   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   आज मला, तर उद्या तुला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   खायला अजी करावयाला शेजी   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   पीक थीं भीक   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आण केली वाहायला, भाकर केली खायला   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   जाशील कशी   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   पीक थीं भीक   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP