Dictionaries | References

कांहीं बोलों नये ऐसें

बोलण्यात अर्थ नाही असे. २. बोलण्यास जागा नाही असे
बोलण्यास तोंड नाही अशी स्‍थिति. ‘काही समर्थेसी बोलों नये ऐसें जालें.’-सप्र ८.२.

Related Words

कांहीं बोलों नये ऐसें   कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   ऐसें   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   लहानाची उपेक्षा करुं नये   कांहीं मेळवी, मग जेवी   नाहीं काळ अनुकूल, ऐसें म्हणत असती सगळे   अनायासें व्हावा काळ ऐसें मागें वेळोवेळ   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   कांहीं न होतेला   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   भात सोडावा साथ सोडूं नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनायासें व्हावा काळ ऐसें मागें वेळोवेळ   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ऐसें   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   कान द्यावा पण कानु देऊं नये   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   कोणाचा आब जाऊं देऊं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   कोणास कोणी हंसूं नये   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   घासून घ्‍यावें पण हांसून घेऊं नये   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   चोरापाशीं द्यावें पण पोरापाशीं देऊं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   डोळा तर फुटूं नये आणि काडी तर मोडूं नये   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   ताकास जाऊन मग गाडगे लपवूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP