Dictionaries | References

कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण

सवागी हा पदार्थ सोने आटवतांना पातळ करण्याच्या कामी लागतो तेव्हां सोने जर चांगले उजळले गेले असेल तर त्‍याचे काही श्रेय सवागीलाहि द्यावें लागते. यावरून प्रत्‍येकाचे थोडे बहुत साहाय्य होत असते, हातभार लागलेला असतो.

Related Words

कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   सोन्याचा धूर निघणें-पाऊस पडणें   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं बोलों नये ऐसें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   कांहीं मेळवी, मग जेवी   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   मथुरेचा पेढा कांहीं निराळा   वेळेचा गुण   उपजत गुण   औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.