Dictionaries | References

काका मामा गा, घरांत असेल तें खा


काका मामा म्हणावयाचें व जवळ असेल तें खाऊं घालावयाचें. उगाच सभोंवतीं गोत गोळा करावयाचें व पदरचें खर्चावयाचें, यांत कांहीं लाभ नाहीं. जवळ पैसा आहे तो सर्व सगे सोयरे.

Related Words

काका   गा   मान्य-मान्य असे तें बोलावें, अमान्य मार्गें-न चालावें   सायास-सायास न घडे तें सहज घडे   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   असेल तेव्हां सोहळे, नाहीतर ओसरीवर लोळे   ज्‍याचे नांव तें   पांचार तें पंचविसार   माकडा हातांतु माणिक दिलें तें ताणें हुंगून पळेलें   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   मन चिंती तें वैरीही न चिंती   लहान-लहान तें छान, मोठें तें खोटें   असेल ते विटवा (लोटवा), नसेल ते भेटवा   ज्‍वरें विटाळलें मुख। तें दुधातें म्‍हणे कडू विख।।   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   (जें)पिंडी तें ब्रह्मांडीं   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   आपलें तें मापटें, दुसर्‍याचें तें दीड पायली   कानामागून आलें शिंगट, तें झालें तिखट   तुम्‍ही पाहाल तें आमच्यानें बोलवावयाचें नाहीं   संगतीं-तें   तुझें तें माझें व माझें तें माझेच   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   घरांत घूस, बायकोस फूस   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   राखण बसला दारांत, चोर शिरला घरांत   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   घरांत सात हात वेळू फिरतो   करनकर्‍याचा वसा, घरांत आली अवदसा   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   घरांत उष्‍टी, बाहेर गोष्‍टी   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   गोठ्यात ढोरें, घरांत पोरें   घरांत वाघ, बाहेर कोल्‍हें   शेवटीं गोड तें गोड   सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी कुत्र्याचेम शेंपूट वांकडें तें वांकडें   घट्टां घट्टां घडतं तें प्रमाण   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   अन्यायोपार्जित तें (धन) सत्वर नासुनि सुखा लया नेतें   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   दोहोंकडून मिळवूं पाहती, मिळतें तें दवडिती   जन्मीं नाहीं, तें कर्मीं पाही   जें इच्छी परां, तें येई घरां   उगीच मौन धरणें तें मौर्ख्य   जें सकाळीं करतां येईल तें संध्याकाळपर्यंत लांबवूं नका   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   ध्यानीं तें मनीं   मनाचें तें पेणें, त्रिभुवन ठेंगणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   कडाका-खा   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   करा सेवा, खा मेवा   कलवंत नाचतां देवळांत, म्‍होण गावडी (भावीण) नाचतां घरांत   खा   खा करणें   खा खा करणें   खा खा सुटणें   खा खा सुटलेला   खा प   खालता-तीं-तें   खोका or खा   खोका-खा   गडका or खा   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तडाका or खा   तडाका-खा   तारका or खा   तालुका-खा   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   धूमधडाका or खा   धा, जाय तें खा   नवशिका or खा   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   बायकोशीं वांकडे, तर खा चुलींतलीं लांकडें   मुजाख or खा   मुजाख-खा   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   रूपरेषा-खा   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   शाळंका or खा   शाळोंका or खा   साळोंका or खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP