Dictionaries | References

काख - काखा वर करणें


काखेंत कांहीं नाहीं हें दाखविण्याकरितां दोन्ही हात वर उचलून दाखविणें
अगदीं कफल्लक आहों असें दाखविणें
दिवाळखोर बनणें
आपण खंक झालों आहों असें जाहीर करणें. तु ० -ऊर्ध्वायै दिशे ब्रह्मणेनमः ।

Related Words

वर   उभा करणें   फरक-फरक करणें   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   वळतें करणें   आर्ये करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   वखवख-वखवख करणें   सार-सार करणें   चांदी करणें   निकर करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   पदरमोड करणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   अवगणना - अवगणना करणें   (वर) नंबर मारणें   पैंबदी करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   नवा जुना करणें   घरीं करणें   सासर-सासर माहेर करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   बाजार करणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   बरबाद-बरबाद करणें   ध्वनी करणें-लावणें   हुरुरु-हुरुरु करणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   माझेंच नाक वर   फलटणी पारायण करणें   कमरबस्‍ती करणें   देखली बुधी करणें   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   तृणाची शेज करणें   घराचे घरकुल करणें   मांडीचे उसे करणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   लवणभंजन करणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   खितखित करणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   स्वारी-स्वारी करणें   हालवून खुंटा बळकट करणें   ठयां करणें   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   (अ) चार दिशांस चार व वर सूर्य. (आ) शरीरांतील पांच अग्नि   अन्नाचा मारलेला खालीं पाही तरवारीचा मारलेला वर पाही   आकाश वर पडणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   आवडीनें केली पर, ती आली वर   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काखा वर करणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   कोळसा वर आणि आंत काळाच   खाका वर करणे   खातांना खातलीं नि वर मंगलां गातलीं   खालचें झांक अन्‌ मग कर वर नाक   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घरधान्याचे हाल आणि फुकट्याचे वर गाल   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   चाक वर येणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   छाती वर करून-काढून चालणें   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जाणता वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   डोई (वर) काढणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   तळीं भोंक, वर झांकण   नाक वर करणें-वर करुन चालणें-वर असणें   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पडतील मघा, तर चुलीपाशीं (वई वई) हगा, नाहीं तर वर तरी बघा   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   पैशानें मारलेला वर पहातो व अन्नानें मारलेला खालीं पाहतो   पाण्यांत म्हैस वर मोल करुन त्यांत काय फळ   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   ब0 वर येणें   बगल-ला वर करणें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बुधली वर आली   बाजू-वर बाजू बेतणें   बारा बोटें, वर पागोटें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP