Dictionaries | References

कासोट्याचें पाणी घेणें


एखाद्या अत्‍यंत पवित्र ब्रह्मचर्य किंवा पातिव्रत्‍य नियमानें राहणार्‍या माणसाबद्दल हा वाक्‍प्रचार योजतात. असा मनुष्‍य कधीहि अपवित्र राहावयाचा नाही. त्‍याचे कधीहि रेतस्‍खलन व्हावयाचे नाही अशा खात्रीचे निदर्शक.-संशय कल्‍लोळ १-५-२१.

Related Words

डोळ्यांस पाणी लावणें   उपरवांयां अंबट घेणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गांडीवर घाव घेणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   वार घेणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   गुण घेणें-देणें   उचलून पाणी   मनगट चावून घेणें   पाणी मारणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   घण घेणें   नांव न घेणें   रान घेणें   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   जपमाळ घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   पाणी जाळणें   पंगतीस घेणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घर डोईवर घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   काचवा - काचवा घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   रुख-रुख घेणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP