Dictionaries | References

किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई


गलबतांत असलेल्‍या धान्यापैकी काही जरी किडे मुंग्‍या वगैरेंनी खाल्‍ले तरी तिकडे लक्ष्य देऊं नये. त्‍यांच्या आशीर्वादाने तरी गलबताचा प्रवास सुरक्षित होण्याचा संभव असतो. वैभवसंपन्न मनुष्‍यानें उदार बुद्धि ठेवून गोरगरीबांस मदत करीत असावे. म्‍हणजे ते जो दुवा देतात त्‍यामुळे तरी त्‍याचे वैभव कायम राहण्याचा संभव असतो. त्‍यांस मदत न केल्‍यास त्‍यांच्या तळतळाटानें ते वैभव जाण्याचा संभव असतो.

Related Words

खाई   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   जावयाची कीट-कीड   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पायाखालीं मुंगी मरणार नाहीं   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   खाई त्‍यास खवखवे   येतील वांग तर फेडतील पांग   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   चतुर करणी चवाठ्या जाई, पैशाविना पेढे खाई   धावरी मुंगी   नगार्‍यापुढें टिमकीचें काय जाई   निखरुन शिकरुन खाई, आणि आजोळा जाई   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP