Dictionaries | References

कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच

स्‍थानत्‍याग केल्‍यानें काही नशीब पालटत नाही किंवा सृष्‍टिक्रमाच्या विरूद्ध गोष्‍ट घडत नाही. पळसाचे झाड कोठेहि असले तरी त्‍यास तीनच पानें असतात. तु०-पळस गेला घाटा तीनच पाने देठा. पळस कोकणांत गेला तरी देठाला पाने तीनच. पळस पहा. कोठे पहा.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   दहा (दस) गेले, पांच उरले   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   माझे हात का कोकणांत गेले?   ती गेली पण ते गेले नाहींत   रत्नाच्या डोंगरावर फुलला पळस, पण पानें तीनच   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   मळप-मळपाक माळो आशिलें तरी चडचें कोणीं   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   माझ्याकडे तरी पाहा   पडला तरी वैराटगड   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   रंगभूमी-रंगभूमीवर उभा तरी रहा म्हणजे बोलतां येईल   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   पानें पुसणें   राव राव गेले रणीं आणि भागूबाईची आली पर्वणी   देउळची फुटली घांट, तर गुरविणीचें गेले झ्यांट   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   हिरा उकिरडयांत पडला तरी चमकतांना राहात नाहीं   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   किती तरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP