Dictionaries | References

कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर


कुत्र्याला तंगडी उंच करून वारंवार मुतण्याची संवय असते त्‍यामुळे त्‍याला कोठेहि जावयाचे असल्‍यास फार विलंब लागतो. त्‍यास ही संवय नसती तर त्‍यास थोड्या वेळांत लांबचा पल्‍ला गांठता आला असता. एखाद्या मनुष्‍यास एखादी गोष्‍ट नीट सरळपणें करण्याच्या ऐवजी आत फांटे फोडण्याची संवय असते. तसेच काही माणसांत एका कामासाठी जातांना मध्ये अनेक गोष्‍टी उरकून घेण्याची, वाटेत भेटेल त्‍याशी बोलण्याची खोड असते
त्‍यांना उद्देशून ही म्‍हण वापरतात.

Related Words

करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   फुटलें जातें, तुटलें नातें   (वर) नंबर मारणें   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   ऊन पाण्यास चवी नाही   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   धर्माआड कुत्रें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   आमचा-ची-चें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या-कोठून? आमचा बाब्या बारा वडे खातो पण घालतो कोण?   काख - काखा वर करणें   कालेंकरून येतें, समयपरत्‍वें जातें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जांतें or जातें   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   पडतील स्वाती तर कापूस मिळेना वाती, पण पिकतील माणिक मोती   बोकड येईल तर दाढी जाईल   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   लोकाच्या डोळयांत बोट लवकर जातें   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हत्तीच्या पायीं येतें, मुंगीच्या पायीं जातें   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP