Dictionaries | References

कोठपर्यंत-पावेंतो-वर

ad   How far? How long?

Related Words

वर   मान वर करणें-काढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   (वर) नंबर मारणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   वर डोकें काढणें   (वर) पाय येणें   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   माझेंच नाक वर   मिरगी-मिरगी वर येणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   कोठपर्यंत   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   करायला गेली पर, तवई आली वर   मात्रा वर असणें   वर्मस्पर्शापस्य वर शिरछेदु चांग   वर-वरपक्षाचें पारडें जड असतें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   बुधली वर आली   आवडीनें केली पर, ती आली वर   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   मान वर न करणें   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बोलण्याची भरभर, खालीं छपर वर घर   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   (अ) चार दिशांस चार व वर सूर्य. (आ) शरीरांतील पांच अग्नि   अन्नाचा मारलेला खालीं पाही तरवारीचा मारलेला वर पाही   आकाश वर पडणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   आवडीनें केली पर, ती आली वर   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काख - काखा वर करणें   काखा वर करणें   कोठपर्यंत   कोळसा वर आणि आंत काळाच   खाका वर करणे   खातांना खातलीं नि वर मंगलां गातलीं   खालचें झांक अन्‌ मग कर वर नाक   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घरधान्याचे हाल आणि फुकट्याचे वर गाल   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   चाक वर येणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   छाती वर करून-काढून चालणें   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जाणता वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   डोई (वर) काढणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   तळीं भोंक, वर झांकण   नाक वर करणें-वर करुन चालणें-वर असणें   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पडतील मघा, तर चुलीपाशीं (वई वई) हगा, नाहीं तर वर तरी बघा   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   पैशानें मारलेला वर पहातो व अन्नानें मारलेला खालीं पाहतो   पाण्यांत म्हैस वर मोल करुन त्यांत काय फळ   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   ब0 वर येणें   बगल-ला वर करणें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बुधली वर आली   बाजू-वर बाजू बेतणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP