Dictionaries | References

कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी

जो मनुष्‍य स्‍वतः कोणावर प्रेम करीत नाही, त्‍याबद्दल दुसर्‍या कोणासहि प्रेम वाटत नाही.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   टका करी कामकाज   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   आपना वही जो आपने काम आवे   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   सब छोडे मेरा रब न छोडे   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   लोभ लचकला, पान्हा सुटला   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP