Dictionaries | References

कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी

दुसर्‍यांनी आपले दोष दाखविले नाहीत तर आपल्‍या हातून वारंवार त्‍याच चुका झाल्‍यावांचून राहात नाहीत.

Related Words

कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   टका करी कामकाज   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   ज्‍याचा दर्या, त्‍याचें वैभव   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   वाटेचा वाटसरु, त्याचें नशीब कशाचें थोरु   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   सब छोडे मेरा रब न छोडे   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP