Dictionaries | References
क्ष

क्षणामध्यें गाजीचा पाजी, पाजीचा गाजी होतो

वेळप्रसंग पडला म्‍हणजे थोर मनुष्‍यासहि विपन्नावस्‍था येते व अगदी क्षुल्‍लक मनुष्‍यहि थोरपदास चढतो.

Related Words

गाजी   पाजीचा गाजी व गाजीचा पाजी.   आशाभंगे होतो दुःखी, आशा पुरतां बहु सुखी   जाणून अपराध करतो, त्‍याचा नाश रोकडा होतो   एकाचा नाश होतो, दुजा संतोष पावतो   यजमानाचा होतो पाहुणचार पण पाहुणा होतो थंडगार   पाजी   दिवाणी कोर्टांत जाणारा मनुष्य दिवाणा होतो   पाजीचा झाला गाजी तरी अखेरीस पाजी तो पाजीच   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   मुसलमान श्रीमंत झाला तर मीर होतो, गरीब झाला कीं फकीर होतो, मेला कीं पीर होतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   देह म्हातारा होतो, जीव तरणा असतो   बहु वचनांचा पाल्हाळ, भंग होतो तात्काळ   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   रावाचा रंक होतो आणि रंकाचा राव होतो   एक बाजी और सब् पाजी   बाजी-बाजी आणि पाजी   घडतां महापाप, होतो मोठा पश्र्चात्ताप   मांजराचा खेळ होतो पण उंदराचा जीव जातो   एक खवळ्या मेंढा होतो, कळपीं रोग पसरतो   असतां मांजर अंध, उंदीर होतो धुंद   जो उसने मागतो, तो दुःखी होतो   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   अभागी - अभागी धैर्यवान क्वचित्‍ होतो   उपदेशाने मार्ग लागतो, दृष्टांतानें समज होतो   धोरण नाहीं अंगीं, फजिता होतो प्रसंगें   आळसें कार्यभाग नासतो, तो टाकल्यानें श्रीमंत होतो   हस्ती मस्तावला लनि होतो मृदंगाला   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   उंदराचा जीव जातो मांजराचा खेळ होतो   भक्तीचा अंत सुखांत होतो   धीटपणें वागतो, तो जगीं प्रसिद्ध होतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   टकल्‍या नकलेस पात्र होतो   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   अभागी - अभागी धैर्यवान क्वचित्‍ होतो   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक बाजी और सब् पाजी   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   जो कळ सहन करतो, तो एक वेळ दुःखी होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   दिवाणी कोर्टांत जाणारा मनुष्य दिवाणा होतो   नेमानें काम करितो, त्याला क्कचित पश्चाताप होतो   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   पाजीचा झाला गाजी तरी अखेरीस पाजी तो पाजीच   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP