Dictionaries | References
क्ष

क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥

तुगा ३४६४. क्षमाशील मनुष्याचें दुष्ट देखील कांहीं वांकडें करुं शकत नाहीं. क्षमाशस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्थति । अतृणे पतितो वन्हिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥

Related Words

टका करी कामकाज   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   कसें करूं, काय करूं   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   नारळ हातीं देणें   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   राजाच्या कारभारीं, वर्ण भेद मस्ती करी   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   काय बा वेचें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   चारी सुना गरवार करी   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   काय म्‍हणून   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   अंगठी सुजली म्हणून डोंगरापवढी हिईल काय?   अंगावेगळा घाय तुला लागें, मला काय?   अज्ञानी ते पशूवत, भिन्न काय ते आकृतीत   अडक्या हत्ती झाला म्हणून काय भलत्यानें घ्यावा   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   अन्न आच्छादन । हें तों प्रारब्धा अधीन ॥   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   अभाळ गडगडण्याला भीत नाहीं ती सूप फडफडण्याला काय भिणार?   अभाळ फाटलें तर ठिगळ कशाचें लावणार? कोण लावील? अभाळ फाटलें तर ठिगळास काय द्यावें?   अरिष्ट - अरिष्ट आलियावरी तत्क्षणीं प्रगट करी   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आईबरोबर जेवला काय, बापाबरोबर जेवला काय, सारखेंच   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   आदाय थोडा (आद्यापेक्षां) खर्च मोठा, मग लाथांस काय तोटा   आधारावांचुनि। काय सांगशील काहाणी।।   आधींच रडे, तो घोडें काय चढे   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आपली देवता लंगडी पडली, तिथे काय इलाज   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आयली वाय, गेलि काय, ताजें गोडवें तुका काय?   आला भागासी तो काय करी वेवसाव   आळशी जिवंत असून काय, जन्मवरी मृत्युप्राय   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   इच्छा काय आणि झाले काय   ईश्र्वर कृपा ज्यावरी, त्याचें शत्रु काय करी   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   उघड शत्रु सावध करी, पण गोडबोल्या मित्र घात करी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   उडदामाजी काळेगोरे काय (कोठवर) निवडावें निवडणारें   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उद्योग हीच किमया बरी, धातुमात्राचें सोनें करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उपासांनी देव मिळे तर दुष्काळांत गेलें काय थोडें?   उभ्यानें मुतायचे मग गुरूस काय पुसायचें (विचारायचें)   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   उशाशीं ताट, पिण्याला माठ, काय काय पुसता थाट   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP