Dictionaries | References

खरा स्‍वभाव दाखविणें

अंतरंग बाहेर पडणें
मूळची जी स्‍वाभाविक वृत्ति असेल तीस अनुसरून हातून कृति होणें. मनुष्‍याचे खरे स्‍वरूप उघडे होणें.

Related Words

बडगा-बडगा दाखविणें   हात दाखविणें-दावणें   बाऊ दाखविणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   नाड दाखविणें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   टक्‍कोभला-खरा करणें   ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   वागा पोराक दुदानें पोसल्यार मूळचो स्वभाव सोडना   स्वभाव वांकडा, तो नीट न होय बापडा   सूर्याचे घोडे दाखविणें   वचनाचा खरा धड   भय दाखविणें   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   अंगठा,अंगठा दाखविणें   मूळ स्वभाव जाईना। त्याचे एळकोट राहीना॥   ढुगण दाखविणें   दांत काढणें, दाखविणें   चौदावें रत्‍न दाखविणें   चुलीजवळ शौर्य दाखविणें   लवडा-लवडा दाखविणें   एखाद्याकडे बोट दाखविणें   स्वभाव-मूळ स्वभाव जाईना   बगल-बगल दाखविणें   बत्तिशी दाखविणें   हिंगो दाखविणें   पाताळ दाखविणें-पाताळ   टिवल्‍या बाव्हल्‍या दाखविणें   पराक्रम करणें-दाखविणें   लटिकयाचें आंवतणें जेविलिया साच। कायत्या विश्र्वास तोचि खरा॥   दु:स्वभाव   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   जें देखिलें डोळां, तोच खरा निर्वाळा   उपजत स्वभाव   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   बू-बू बाहेर पडणें-दाखविणें   वांकुल्या-वांकोल्या दाखविणें   अहोपुरुषिका दाखविणें   पाय दाखविणें   गजदांत दाखविणें   अगोट दाखविणें, साधणें   शिरातोरा-शिरातुरा लावणें-दाखविणें-मिरवणें   मिडवा मिरवणें-दाखविणें   देहीं देवपण दाखविणें-आणणें-येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP