Dictionaries | References

खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान


जी खरोखर नात्‍याची सासू, सख्खी सासू असते तिने शिक्षा केली तर ती केवळ कान पकडते, म्‍हणजे सौम्‍य प्रकारची शिक्षा करते
कारण काही झाले तरी तिचा जिव्हाळ्याचा, रक्ताचा संबंध असतो. पण आखाड सासूला तसे काही मनापासून प्रेम वाटावयाचे कारण नसते, ती परकीय असते
तेव्हां तिला शिक्षा करावयाची असते तेव्हां ती एकदम मान तोडावयास सुद्धां कमी करीत नाही म्‍हणजे तिची वागणूक अधिक जाचक असते. ज्‍याच्या हातांत खरा अधिकार आहे त्‍यापेक्षां ज्‍याच्या हातांत तो तात्‍पुरता किंवा उसना असतो तोच अधिक गाजवूं पाहतो. येथे आखाड सासू म्‍हणजे अक्‍कड सासू अथवा थोरली नणंद असा अर्थ नसून आखाड सासर्‍याची बायको असा अर्थ स्‍पष्‍ट दिसतो. आखाड सासरा शब्‍दकोश पहा.

Related Words

खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   कान टवकारून-पसरून ऐकणें (पाहाणें)   कान दोळे सुजौने सड्यार सुंट फुल्‍ल्‍या   मान वांकविणें   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   डोळे असून पाहावयाचें नाहीं, कान असून ऐकावयाचे नाहीं   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   कान पिळून घेणें   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सोनें उत्तम पण कान खातें   बोरु-बोरुच्या लेखणीचा मान, गरिबाचा घेते प्राण   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आखाड   आंगठ्याचा मान   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   कामाची कसूं, पोंचाची सासू   दडपता नवरा, हडपती सासू   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   सुनेला दडपण सासू   सर्व जनाला मित्र करी, त्याची मित्रता नसे खरी   हनुमंत-मान   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP