Dictionaries | References

खोर्‍याने पैसा ओढणें

अतिशय संपत्ति मिळविणें
जलद व खूप पैसा मिळविणें.

Related Words

ओढणें   खोर्‍याने पैसा ओढणें   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   पोर्‍या मागतो पैसा, घेतो उसासा   पैसा गेला पण जोडा चांगला मिळाला   जोंवर पैसा, तोंवर बैसा   अलमगिरी पैसा   दांतावर मारायला देखील पैसा नसणें   कांट्यावर-वरून ओढणें   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   पैशाकडे पैसा जातो   जीव ओढणें   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   घराचा वासा ओढणें   सूर-सूर ओढणें   ताटावरून ओढणें-उठविणें   पैसा पासरी   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   पाय धरुन ओढणें   गांडीवर रेघ ओढणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   गुवावरून ओढणें   (वर) माती ओढणें   पैसा गांठीला लावणें   कर्ज ओढणें   पैसा जोडतो, पैसा तोडतो   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   पुस्तकांवरुन ओढणें   कड ओढणें   मढयास लांकडें आणि दिवाणास पैसा   पैसा मरणें   आयत गब्बू आणि पैसा ढब्बू   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   खोटा पैसा गांठका और नकटा बेटा पेटका   जंत्रांतून ओढणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   आंख ओढणें   पैशानें पैसा जोडतो   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   पैसा पासरी कांदे आणि तोळ्यावरी केशर नांदे   पैसा अडका-रुका   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   माल चोख, पैसा रोख   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   आयता गब्बू आणि पैसा ढब्बू   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP