Dictionaries | References

गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो

(अशिष्‍ट) अर्थ स्‍पष्‍ट आहे.

Related Words

पोट जाळणें   पोट तडीस लागणें   पोट सुटणें   पाठ पोट सारखें होणें   दुखतें पोट, म्हणे कवाड लोट   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   देड बुदवंताक पोट रितें   हातपाय काडया पोट-ढेर्‍या बढया   लबाडीवर पोट भरणें   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   व॥   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   पावसाचें पोट फुटणें   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP