Dictionaries | References

गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम


जे काम आपल्‍या गळ्यात पडते त्‍यापासून आपणास घस लागल्‍याशिवाय राहात नाही. याकरितां ज्‍यांत आपला संबंध नाही अशा बाबतीत कोणतीहि जबाबदारी पतकरण्याने नुकसानीची मात्र पाळी येते.

Related Words

दाम करी काम, बिबी करी सलाम   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   उचललेले काम   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   आज मला, तर उद्या तुला   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   अंगठे दाम   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   नाजूक काम   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   रावा-जों जों रावा पढे, तों तों पिंजर्‍यांत पडे   किरकोळ काम   अटींचें काम   आपना वही जो आपने काम आवे   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   अंगठे दाम   अटींचें काम   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   उण्या माणसा दुणें काम   उभें काम   काम III.   जैसा दाम, वैसा काम   दामाशिवाय काम नाहीं   धीरे धीरे उघडे, जशी बाजारी किंमत पडे   पदरचा   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   हाराभर काम आणि भाराभर दाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP